Lloj testimi rreth provimit pranues universitar -Fakulteti EKONOMIK

Lloj testimi rreth provimit pranues universitar -Fakulteti EKONOMIK

by: salihveseli | View Questions

Salih Veseli
Nje lloj testimi per studentet qe i nenshtrohen provimit pranues ne fakultetin ekonomik..pyetje nga ekonomia..me alternativa..!
ndoshta dhe mund te kete pergjigjje te dhena gabim..! nese mendoni se esht ndonje gabim e diskutojme :)..!

Your Results

11 Comments

© 2020 Polarity Technologies
X
X

Invite Next Author

Write a short message (optional)

or via Email

Enter Quibblo Username

X

Report This Content