Lloj testimi rreth provimit pranues universitar -Fakulteti EKONOMIK

Lloj testimi rreth provimit pranues universitar -Fakulteti EKONOMIK

by: salihveseli

Salih Veseli
Nje lloj testimi per studentet qe i nenshtrohen provimit pranues ne fakultetin ekonomik..pyetje nga ekonomia..me alternativa..!
ndoshta dhe mund te kete pergjigjje te dhena gabim..! nese mendoni se esht ndonje gabim e diskutojme :)..!

 1. 1

  1.Dobia margjinale dhe kerkesa e konsumatorit janë object studimi I :

 2. 2

  2. Ekzistenca e njeriut determinohet nga :

 3. 3

  3.Me nocionin inflacion a nenkuptojme rritjen e vazhdueshme te qmimeve:

 4. 4

  4.Toka dhe Kapitali jane pjese e faktoreve te prodhimit:

 5. 5

  5.Renja e qmimeve :

 6. 6

  6.Burimet (faktorët,resurset) e prodhimit janë të:

 7. 7

  7.Kërkesa paraqet :

 8. 8

  8.Makroekonomia merret me studimin :

 9. 9

  9.Vendi në të cilin këmbehen letrat me vlerë aksionet,obligacionet, quhet;

 10. 10

  10.GDP (produkti ibrendshëm bruto) paraqet:

 11. 11

  11.Këto koncepte zëra si; parapagimet, keshi, fitimi I ajtur,llogaritë e arkëtueshme, llogaritë e pagueshme,toka, pajimet, i takojnë:

 12. 12

  12.Sasia e parave qe sistemi bankar mund te krijoj eshte e kufizuar nga :

 13. 13

  13.Rivalitet ndermjet shitesve dhe bleresve eshte :

 14. 14

  14.Huate e biznesit qe shlyhen ne me pak se nje vit zakonisht klasifikohen si:

 15. 15

  15.Emetimi i monedhes dhe ruajtja e vleres se brendshme dhe te jashtme te saj eshte funksion i :

© 2020 Polarity Technologies
X
X

Invite Next Author

Write a short message (optional)

or via Email

Enter Quibblo Username

X

Report This Content